Freepik
    White bowl of delicious pasta with fresh salad on stone surface.

    White bowl of delicious pasta with fresh salad on stone surface.