Freepik
    Laptop with white blank screen on the wood office table.

    Laptop with white blank screen on the wood office table.