Freepik
    Two ears of fresh corns on white.

    Two ears of fresh corns on white.