Freepik
    A tray of fresh watercress , on the marble.

    A tray of fresh watercress , on the marble.