Freepik
    Small white terrier on the background of the Christmas tree

    Small white terrier on the background of the Christmas tree