Freepik
    Henbane (Hyoscyamus niger) illustration from Medical Botany (1836)

    Henbane (Hyoscyamus niger) illustration from Medical Botany (1836)