Freepik
    Adorable young white prairie dog sitting up on his back legs.

    Adorable young white prairie dog sitting up on his back legs.