Cows grazing around farm

Lifestyle: surroundings of farmhouses

by freepik