Freepik

  Dismissal icons

  Icons
  19.3k
  Declined icon
  Dismissal icon
  Fire icon
  Complaint icon
  Unemployment icon
  Declined icon
  Declined icon
  Busy icon
  Passenger icon
  Failure icon
  Employee icon
  Layoff icon
  Fired icon
  Fired icon
  Unemployment icon
  Failure icon
  Close icon
  Workplace icon
  Dismissal icon
  Dismissal icon
  Fired icon
  Getting icon
  Job loss icon
  Loot icon
  Employee icon
  Dismissed icon
  Unapproved icon
  Termination icon
  Quarantine icon
  Rejected icon
  Opposite icon
  Unemployment icon
  Unemployment icon
  Unemployed icon
  Resume icon
  Failure icon
  Unemployed icon
  Employee icon
  Data scientist icon
  Dismiss icon
  Remove icon
  Unemployed icon
  Depressed icon
  Fired icon
  Unemployed icon
  Resume icon
  Eviction icon
  Termination icon
  Office icon
  Dismissed icon
  Rejected icon
  Deal icon
  Spoofing icon
  Rejected icon
  Deal icon
  Rejected icon
  Dismissal icon
  Failure icon
  Employee icon
  Rejection icon
  Unemployed icon
  Unemployed icon
  Worker icon
  Complaint icon
  Job opportunities icon
  Employee icon
  User icon
  Depressed icon
  Fired icon
  Fired icon
  Rejected icon
  Bankruptcy icon
  Complaint icon
  Client icon
  User icon
  Unemployment icon
  Employees icon
  Employee icon
  Unemployed icon
  Fired icon
  Employee icon
  Unemployment icon
  Complaint icon
  Layoff icon
  Unemployment icon
  Resume icon
  Failure icon
  Dismiss icon
  Recruit icon
  Remove icon
  Layoff icon
  Resume icon
  Activism icon
  Unemployed icon
  Page 1 of 105
  Pageof 105